Broncos Athletics

 
November 2, 2004

Stephen Schott Baseball Stadium

Nov. 2, 2004